Descarrega en PDF el Full de responsabilitat que et permetrà, a tu si ets major d'edat o al teu representat menor d'edat, l'accés a les instal·lacions de forma segura i legal. Porta'l imprès, correctament omplert, i signat a la secretaria del club.

O fes-nos arribar les teves dades directament al correu del club, tot enviant-nos el següent formulari amb la teva declaració.

Logo protocols COVID-19

ANNEXES 2 I 3

FULL DE COMPROMÍS DE COMPLIMENT DE LES MESURES DE SEGURETAT PER LA COVID-19

* Tots els camps del formulari són necessaris

Nom complet*
Data de naixement*
Nacionalitat*
DNI / NIE*
Data alta*
Adreça*
Població*
Telèfon de contacte*
Província*
Correu electrònic*

 

DADES DELS PROGENITORS / TUTORS / REPRESENTANT LEGAL

Nom del pare / mare / tutor / representant legal*
DNI / NIE*
Telèfon de contacte*
Correu electrònic*

 

Llegeix amb atenció!

 

Per la signatura del present document, el/la participant o el seu representant legal (pare/mare/tutor, etc. en el cas de menors d'edat)...

Dona la seva conformitat a les Normes d'obligat compliment pel desenvolupament de l'Activitat Esportiva del Basquetbol, d'acord amb el seguent contingut:

 1. El participant o el seu representant legal declara conèixer, per haver estat informat, les mesures d'higiene i de seguretat que s'han establert a la instal·lació esportiva per al desenvolupament de les activitats esportives que realitza el club, les quals estan dirigides a prevenir els contagis per la COVID-19. Per tal de minimitzar aquesta situació es necessita la implicació de tots els participants, i per això, el participant o els pares/tutors estan disposats a assumir integrament els compromisos que a ells els correspon abans, durant i després de l'activitat.
 2. Així mateix accepta i considera suficients les mesures adoptades pels Clubs i les Entitats per a prevenir el contagi, i s'obliga i es compromet a complir-les estrictament, així com les normes i indicacions marcades per les autoritats sanitàries, els responsables de la instal·lació, del club i del seu personal, i que per tant a les persones vulnerables i d'especial protecció se'ls recomana no participar en els entrenaments i les competicions per les conseguències que un contagi pugui suposar per la seva salut.
 3. Assumeix que la pràctica esportiva i la interacció amb altres persones i materials poden suposar una activitat de risc d'infecció, accepten l'absència de risc zero, inclús amb l'adopció de les mesures de prevenció oportunes.
 4. Autoritza de forma expressa al Club i a les Entitats per tal de que pugui sol·licitar, fer ús i tractar les dades biomètriques (temperatura, proves PCR i test, aplicacions sobre la tos i símptomes, etc.) i les quals seran exclusivament utilitzades per comprovar que no estan desenvolupant símptomes de la COVID-19, ni són portadors de la malaltia, podent cedir-les i comunicar-les exclusivament a les autoritats sanitàries competents en aquesta matèria amb finalitats de prevenció de nous contagis. Les dades seran conservades durant el temps en què es desenvolupi l'activitat esportiva i puguin exigir les autoritats sanitàries.

Accepta i declara que complirà els Requisits per la participació en els entrenaments i competicions dels Clubs i Entitats afiliats/ades a l'FCBQ i promoguts per aquesta, i els quals són els seguents:

 1. El participant no prendrà part en cap activitat si presenta qualsevol símptoma compatible amb la COVID-19 (febre, tos i altres) o amb qualsevol quadre infecciós i que no han conviscut amb persones que hagin donat positiu de COVID-19.
 2. Que accepta el compromís d'un seguiment diari de l'estat de salut del/la participant. Es prendrà la temperatura cada dia abans d'iniciar el seu trajecte cap a la instal·lació, per anar a entrenar o a competir, i en el cas que tingui temperatura superior a 37,5ºC, es quedarà a casa, avisant el seu entrenador immediatament i explicant la raó de la seva absència.
 3. Que s'avisarà el seu Club o Entitat en el cas de l'aparició d'un cas de COVID-19 en el seu entorn familiar, social i que mantindrà un estret contacte amb la seva entitat.
 4. Declara conèixer les mesures d'higiene i prevenció establertes pel Club i les Entitats afiliades a l'FCBQ, per la seva participació a entrenaments i competicions.

DECLARA responsablement que:

 1. En els darrers 14 dies -inclòs les últimes 24 hores- ell/ella mateix/a o el seu/va representat/da no ha presentat símptomes compatibles amb la COVID-19 (febre, tos, diarrea, dificultat respiratòria, malestar, etc.) o amb qualsevol altre quadre infecciós, no he/ha donat positiu en COVID-19, ni tampoc he/ha conviscut amb persones que hagin donat resultats positius del mateix.
 2. El participant o el seu/va representat/da no pateix cap de les seguent malalties:
  • Malalties respiratòries que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
  • Malalties cardíaques greus.
  • Malalties que afecten al sistema immunitari.
  • Diabetis mal controlada.
  • Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.
 3. Cada dia es prendrà la temperatura i, en el cas que sigui superior als 37,5ºC o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no s'assistirà a la instal·lació ni per entrenar ni per jugar.
 4. Coneix l'obligació de comunicar al responsable de l'equip els motius de la no assistència a la instal·lació, així com l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en el seu entorn familiar i social.
 5. En el supòsit que es produeixi qualsevol canvi en la situació personal declarada en els punts anteriors serà comunicat urgentment al Responsable de Protocol de club.

Prémer enviar equival i substitueix la signatura del document en paper.

Enviar